محصولات

آسانسورهای کششی و هیدرولیک

آسانسور وسیله ای است دائمی متشکل از کابین، ریل و قطعات اصلی دیگر که بار یا نفرات و یا مجموعه آن ها را به صورت عمودی در چاه آسانسور که بدین منظور در ساختمان تعبیه شده جابجا می کند و به دو دسته عمده تقسیم می شوند:

  • آسانسور کششی:

آسانسوری که سیلندر و پیستون عامل حرکت کابین هستند که با توجه به ارتباط کابین و پیستون به انواع هیدرولیکی مستقیم-مرکزی، مستقیم-کناری و غیر مستقیم-کناری تقسیم می گردند.

آسانسوری که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کششی به هنگام چرخش توسط موتور محرکه انجام می شود، آسانسورهای کششی را که در آن الکترو موتور به وسیله گیربکس به فلکه کششی متصل است آسانسور موتور گیربکسی و نوعی که در آن گیربکس وجود ندارد را بدون گیربکس یا گیرلس می نامند.

  • آسانسور هیدرولیک:

وجه تمایز سیستم های کششی، کیفیت کارخانه تولید کننده تجهیزات آن است. این شرکت تجربه قابل توجهی در نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات سیستم های کششی و هیدرولیک در شرایط و فضاهای خاص دارد.

بر اساس استفاده های متفاوت، آسانسورهای هیدرولیک و کششی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

  • آسانسورهای خانگی (Home Lift)
  • آسانسورهای نفر بر (مسافری)
  • آسانسورهای شیشه ای (پانورامیک)
  • آسانسورهای بیمارستانی
  • آسانسورهای ماشین بر
  • آسانسورهای باری
  • آسانسورهای غذا بر

آسانسورهای شیب دار (Inclined Lifts) نیز در شرایط خاص مورد بهره برداری قرار می گیرند.